Current Graduate Students in the Computer Engineering Program


Graduate Research Students

Bulbul Ahmed
Fatemah Alali
Ahmed Aly
Will Ashe
Jiayi Chen
Swaroopa  Dola
Mahmoud Elnaggar
Brad Hallier
Mustafa Hotaki,
Wole Jaiyeoba
Dawit Kahsay
Victor Leal Sobral
Chuanhao Li

Shohaib Mahmud
Sourav Maji
Seyed Ahmad
Mansouri
Ishika
Paul
Mateja Putic
Reza Rahimi
Hasnat Rubaiyat
Cynthia Saoda
Alex Sarris
Phil Seaton
Jasmine Sekhon,
Rasoul Sharifi
Sud Shenoy
Sile Shu
Varundev Suresh Babu
Suraiya Tairin
Yuanlong Tan
Abraham Tesfay
Tom Tracy
Samy Venkat
Shabnam Wahed
Wenpeng Wang
Xiaoyu Wang
Robert West
Mohammad Samin Yasar
Yizhe Ahang
Yan Zhuang

Master of Engineering Students

Chaorui Chang
Yu Du
Tianshuan Fu
Weilian Fu
Shijie Gao
Xingze Gao
MinG Gong
Wei Guo
Tamanna Hamid
Chunyan Jiang
Jyoti Kumari
Hanyu Li
Hongyu Li
Ruobing Li
Shaojia Li
Jinpin Lin
Rongrong Liu
Weihan Lyu
Ki Luo
Junming Mao
Boran Shao
Yipei Song
Youyou Tu
Chao Ran Wang
Ze Wang
Linfeng Wu
Jiaxi Xu
Nan Yang
Mengmeng Ye
Xuyu Yi
Bin Yin
Jiabao Zeng
Qiyu Zhang
Zhe Zhang
Tianyuan Zhu